Nowelizacja przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń

Dłużnik ucieszony, wierzyciel wzburzony. Tak działa ostatnia rewolucyjna nowelizacja przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń.
Zmiana przepisów części ogólnej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2018.0.1025 t.j.) wprowadzona w życie w dniu 9 lipca 2018 r. stanowi przewrót w ukształtowanych od ponad 27 lat (!) uregulowaniach prawnych dotyczących terminów przedawnienia długów.

Zasadnicza zmiana dotyczy skrócenia podstawowego, ogólnego dziesięcioletniego terminu przedawnienia roszczeń z art. 118 k.c. . Aktualne brzmienie przepisu termin ten skraca aż o 4 lata, z dziesięciu do lat sześciu. Zmiana nie sięga jednak terminów przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe ( a zatem m.in. roszczeń alimentacyjnych, odsetkowych, czy wynagrodzeń za pracę) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Podobnie roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jednak, jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się niezmiennie z upływem lat trzech.

Nowelizacja wprowadziła również odmienne reguły w zakresie końcowego terminu przedawnienia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 k.c., koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Oznacza to, iż w sytuacji gdy roszczenie stało się wymagalne w dniu 15 czerwca 2018 r., koniec terminu przedawnienia, zgodnie z nowo wprowadzonymi zasadami, przypadnie na 31 grudnia 2024 r.

Co istotne, kluczowe dla właściwego funkcjonowania z wprowadzoną zmianą w praktyce mają przepisy przejściowe określone w art. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1104).

W przypadku więc roszczeń powstałych przed graniczną datą 9 lipca 2018 r. i na ten dzień jeszcze nieprzedawnionych, koniecznym staje się od tego dnia stosowanie przepisów w nowym, obowiązującym brzmieniu. Jeżeli jednak termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów uprzednio obowiązujących, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo z dniem wejścia w życie nowych przepisów tj. z dniem 9 lipca 2018 r.. A zatem, jeśli zdarzy się tak, iż nasze roszczenie stało się wymagalne w dniu 28 lipca 2016 roku termin przedawnienia upłynie z dniem 31 grudnia 2024 roku, a nie z dniem 28 lipca 2026 roku.

Jeżeli natomiast przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, nastąpiłoby przy uwzględnieniu uprzednio obowiązującego dziesięcioletniego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie winno nastąpić z upływem tego wcześniejszego terminu. Zatem, w sytuacji gdy nasze roszczenie stało się wymagalne w dniu 15 czerwca 2013 roku termin przedawnienia upłynie z dniem 15 czerwca 2023 roku, a nie z dniem 31 grudnia 2024 roku.

Jak wynika z powyższego, zmiany choć wydawać by się mogło obejmujące jedynie modyfikacje terminów i wprowadzające nieznaczną ingerencje w treść przepisów, stanowią nowelizacje doniosłą, wywierającą istotne skutki prawne dla naszego codziennego życia.

Zmiany te zatem należy jak najszybciej przyswoić i obowiązkowo zapamiętać.
Linki do stron zewnętrznych
Z treścią całości artykułu zapoznać można się na naszym Blogu

Komentarze