Obowiązek podatkowy w Polsce

Nowy artykuł dotyczy obowiązku podatkowego w Polsce.
Osoby fizyczne w RP podlegają obowiązkowi podatkowemu według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nieograniczony obowiązek podatkowy jest zasadą, według której osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę, która ma miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa także osobę, która  posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych, tzw. ośrodek interesów życiowych lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Zgodnie z ww. ustawą już spełnienie jednego z powyższych kryteriów wystarcza do tego, aby dana osoba fizyczna podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Pojęci miejsca zamieszkania nie zostało zdefiniowane w treści tej ustawy, dlatego też należy sięgać po odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (k.c.). Zgodnie zatem z art. 25 k.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Osoba fizyczna może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 28 k.c.)

Ograniczony obowiązek podatkowy zaś odnosi się do osób fizycznych, które nie posiadają na terenie RP miejsca zamieszkania i takie osoby podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium RP.

Za dochody osiągane na terytorium RP przez podatników, którzy posiadają ograniczony obowiązek podatkowy, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy), bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia (umowy o dzieło lub zlecenie)
3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
5) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
6) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu
inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
7) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.
Komentarze