Oferta dla klientów indywidualnych

Oferta dla klientów indywidualnych Oferta dla klientów indywidualnych
KMK Kancelaria adwokacka Kupietz-Mościńska, Kubasiak s.c. w Katowicach wraz z doradcą podatkowym Bogusławem Kubasiak świadczy również usługi dla osób fizycznych. Udzielamy pomocy w dziedzinie prawa cywilnego skupiając się na sprawach dotyczących prawa  medycznego, a ponadto o odszkodowania lub zadośćuczynienia, pomagamy także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Nasze usługi obejmują również obronę w sprawach karnych. Zapewniamy także kompleksowe doradztwo podatkowe dla klientów indywidualnych, pomagamy w założeniu lub zamknięciu własnej działalności gospodarczej.

Do zakresu tych usług należy w szczególności:


Prawo medyczne

Sprawy obejmujące obszar prawa medycznego dotyczą głównie naruszenia praw pacjenta, a także błędów medycznych. W tym zakresie zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień od zakładów opieki zdrowotnej. Skupiamy się nie tylko na pomocy pacjentom na różnych etapach postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarza, postępowania karnego i cywilnego, ale także na obronie lekarzy. Często sprawy te są złożone, niejednoznaczne i wymagają kompleksowej analizy w odniesieniu do standardów aktualnej wiedzy medycznej, jak i przepisów obowiązującego prawa.

Zespół Kancelarii i współpracujący z nim specjaliści dokonają indywidualnej oceny każdej sprawy i wskażą najwłaściwszy sposób dalszego postępowania przy obronie lub dochodzeniu roszczeń.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Życie zaskakuje nas wydarzeniami, które przemieniają naszą codzienność w walkę o wartości nadrzędne: rodzinę, miłość i bliskość rodzicielską, prawdę, szacunek, dorobek naszej wieloletniej pracy i wyrzeczeń. Sprawy rodzinne to absorbująca dziedzina prawa, wymagająca szczególnej ochrony klienta i zapewnienia mu bezpieczeństwa i siły do stawienia czoła problemom jednym z najbardziej wyczerpujących emocjonalnie i trudnych do pogodzenia się.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej w sprawach o rozwód, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, dochodzenie alimentów od rodziców, jak i dalszych krewnych, ich podwyższenie, obniżenie, czy uchylenie obowiązku alimentacyjnego, a także w szeroko ujmowanym zakresie spraw o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka. Staramy się dążyć do polubownego ułożenia stosunków rodzinnych, tak by zminimalizować trud związany z procesowym rozwiązaniem sprawy, w sytuacji zaś braku szans na dobrowolne zakończenie sporu, dbamy o współpracę z klientem opartą na pełnym zaangażowaniu na każdym etapie postepowania i wzajemnej, bieżącej komunikacji.

Kancelaria pomaga także w uporządkowaniu spraw majątkowych po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, a zatem w sprawach o podział majątku, rozliczenie nakładów i uregulowanie zobowiązań kredytowych zawartych przez małżonków w czasie trwania małżeństwa, jak i w sprawach o zniesienie współwłasności – zarówno w razie zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami, jak i rozliczeń majątkowych w ramach konkubinatu. Prócz reprezentacji klientów przed sądami, podejmujemy także działania przedsądowe, w tym uczestniczymy w tworzeniu i podpisywaniu aktów notarialnych.

Prawo rzeczowe

Sprawy dotyczące prawa rzeczowego to dla nas nie tylko sprawy o wydanie nieruchomości, eksmisję, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności drogi koniecznej, ale także sprawy związane z ustanowieniem służebności przesyłu, zasiedzeniem służebności i udziału we współwłasności, jak i sprawy z pogranicza prawa cywilnego i administracyjnego jak np. zwrot wywłaszczonej nieruchomości, administracyjny podział nieruchomości lub sprawy o podwyższenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Zakres naszych usług skupia się także na pomocy nabywcy rzeczy ruchomej w dobrej wierze, czy w sporach sąsiedzkich (obejmujących także sprawy o żądanie odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa z nieruchomości sąsiednich).

Obszar naszego działania obejmuje nie tylko etap procesowy, ale także czynności zmierzające do przedsądowego, polubownego załatwienia sporu, w tym czynności negocjacyjne dotyczące zakupu/sprzedaży/podziału nieruchomości.


Prawo zobowiązań

W naszej pracy skupiamy się także na kompleksowej pomocy w dochodzeniu roszczeń, które nie dotyczą jedynie spraw o zapłatę przy roszczeniach kontraktowych, ale także zapewniamy pomoc w dochodzeniu roszczeń deliktowych, tj. odszkodowań i zadośćuczynień przy naruszeniu dóbr osobistych, przy wypadkach przy pracy, jak i wypadkach komunikacyjnych (tj. m in. szkody z OC sprawcy zdarzenia drogowego; szkody z Auto Casco, uzupełnienie odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem pojazdu, nieprawidłowym rozliczeniem szkody całkowitej, dochodzenie wypłaty odszkodowania po uzyskanej odmowie).

Materia prawa zobowiązań jest bardzo szeroka i złożona. Każdego dnia, niemal nie zdając sobie z tego sprawy, zawieramy dziesiątki umów cywilnoprawnych. Najczęściej są to drobne umowy w bieżących sprawach życia codziennego dotyczące zakupu produktów spożywczych, odzieży, przejazdów komunikacją miejską, ale także te, które wywierają poważne, długofalowe skutki dla naszego życia. W sprawach tych z pozoru najczęściej wydaje się, iż pomoc prawna nie jest potrzebna, niemniej coraz częściej zdarza się, iż usługa lub rzecz, którą otrzymujemy w zamian nie spełnia naszych oczekiwań, umowa zawiera treści niekorzystne, tudzież niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności sytuacje te mają miejsce w przypadku umów o roboty budowlane, sprzedaży nieruchomości, czy nawet najmu lokalu.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych polegające na analizie umów cywilnoprawnych pod kątem ich zgodności z prawem i interesami klienta, przygotowywaniu projektów umów, doradztwie w zakresie wprowadzania modyfikacji do umów już istniejących, wsparciu w procesie negocjacyjnym, dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów, czy obronie przed nieuzasadnionymi roszczeniami.


Prawo podatkowe

Ścisła, bieżąca współpraca z doradcą podatkowym z ponad 20-letnim doświadczeniem pozwala nam na kompleksowe świadczenie usług związanych z doradztwem prawnym oraz podatkowym dla osób fizycznych.

Udzielamy porad związanych z rozliczeniami podatkowymi, sporządzamy analizy na potrzeby rozliczeń podatkowych, jak i doradzamy w wyborze najkorzystniejszych form opodatkowania. W przypadku klientów indywidualnych zapewniamy doradztwo podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałych podatków (w tym podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych).

W zależności od potrzeb Klienta, zajmujemy się przygotowywaniem pism różnego rodzaju (odpowiedzi, wyjaśnień, odwołań i wniosków, w tym wniosków o interpretacje indywidualne) związanych z toczącym się postępowaniem, jak i sporządzaniem skarg do sądów administracyjnych. Reprezentujemy w tym zakresie klientów zarówno przed organami administracyjnymi, podatkowymi, sądami administracyjnymi, jak również przed sądami powszechnymi.


Prawo administracyjne

Sprawy administracyjne należą również do spraw z życia codziennego osób fizycznych. Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy różnymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi, a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Działalność administracji odnosi się do bardzo wielu dziedzin życia w tym: prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony konkurencji i konsumenta, prawa ochrony środowiska, jak i prawa wodnego. Sprawy administracyjne są zazwyczaj postępowaniami nie tylko zawiłymi i sformalizowanymi, ale również długotrwałymi.

Kancelaria oferuje Klientom profesjonalne doradztwo oraz obsługę prawną w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego. Oferujemy kompleksowe usługi udzielania porad oraz zajmujemy się przygotowaniem opinii prawnych w sprawach z zakresu materialnego prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Służymy doradztwem prawnym, sporządzaniem pism procesowych (m. in. odwołań od decyzji administracyjnych, wniosków o wznowienie postępowania oraz wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego), jak również reprezentujemy naszych Klientów przed wszelkimi organami administracji publicznej (w tym przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, wojewodą, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Pomagamy również w dochodzeniu odszkodowań za szkodliwą działalność organów administracji państwowej, samorządów, jak i Skarbu Państwa.


Prawo karne

Kancelaria zapewnia reprezentacje osób pokrzywdzonych, jak i obronę podejrzanych/oskarżonych.

W zakresie spraw karnych świadczymy pomoc prawną przede wszystkim w sprawach przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości), w sprawach dotyczących naruszenia czci lub nietykalności cielesnej, zniesławienia, w sprawach przeciwko obrotowi gospodarczemu (oszustwa kapitałowe), przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwa, przywłaszczenie), ale także w spawach przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, działanie na szkodę małoletniego), przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (naruszenie praw pracownika, naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz przeciwko wolności (nękanie, groźby karalne).

Pozostajemy w stałym kontakcie z reprezentowanymi, służymy pomocą prawną w każdym stadium postępowania.