Podatek VAT przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego

Kilka dni temu pojawiła się informacja o uchwaleniu przez Sejm nowej ustawy dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Należy wspomnieć, że na podstawie art. 232-243 k.c., istota prawa użytkowania wieczystego gruntów polega na tym, iż właścicielem gruntu pozostaje Skarb Państwa lub gmina, natomiast budynki (i inne urządzenia) wzniesione na tym gruncie stają się własnością użytkownika wieczystego. Nadal więc znaczna część polskich podmiotów gospodarczych, będących użytkownikami wieczystymi gruntów, będzie mogła to prawo swobodnie zbywać.

W przypadku zaś takiego zbycia pojawia się problem opodatkowania podatkiem VAT takiej transakcji.

Generalnie zbycie prawa użytkowania wieczystego jest uważane w prawie podatkowym za dostawę towarów (art. 7 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT). Zasadniczo podlega opodatkowaniu stawką podstawową VAT 23%, chyba że dotyczy gruntu niezabudowanego innego niż tereny budowlane (art. 43 ust. 1 pkt 9). Aby zatem zastosować prawidłową stawkę VAT dla sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu należy w pierwszej kolejności ustalić, czy przedmiotem zbycia jest grunt zabudowany czy niezabudowany.

Zwolnienie od podatku VAT wynika z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, który stanowi, że zwolnione od podatku jest zbycie terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Powyższe pojęcie terenów budowlanych na użytek VAT definiuje art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decydujące znaczenie czy dany teren stanowi teren zabudowany ma zatem to, czy teren ten jest pokryty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z kolei zbycie prawa użytkowania wieczystego terenów przeznaczonych pod zabudowę nie korzysta ze zwolnienia od podatku, w konsekwencji jest opodatkowane VAT według stawki 23%, jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę, lub dla działki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę.

A zatem prawidłowa odpowiedź na pytanie czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego jest opodatkowana podatkiem VAT zależy od tego, czy grunt stanowi teren budowlany. Jeżeli tak, sprzedaż ta (definiowana w ustawie o VAT jako dostawa towarów) będzie opodatkowana VAT według stawki 23%. W przeciwnym razie sprzedaż ta będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Pozostaje jeszcze kwestia uściślenia odpowiedzi na pytanie, czy zwolnienie od podatku VAT obejmujące prawo użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych innych niż tereny budowlane ma zastosowanie jeżeli dla działki nie istnieje ani miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tego typu pytanie było przedmiotem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 18 czerwca 2013 r., sygn. PT10/033/12/207/WLI/13/RD). Zdaniem Ministerstwa Finansów w związku z wprowadzeniem z dniem 01. 04. 2013 r. do ustawy o VAT definicji terenu budowlanego dla potrzeb prawidłowej klasyfikacji gruntów celem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, zbycie terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
Linki do stron zewnętrznych
Cały artykuł znajdziesz na naszym blogu

Komentarze